Mercoledì, Settembre 26, 2018
   
Text Size

Forex EA.

Forex Expert.

Forex Expert.

Forex Expert

Opzioni Forex.

Free Expert Advisor - e-BrainTrend

Expert Advisor - Forex Expert Advisor

//+------------------------------------------------------------------+
//|                         e-BrainTrend.mq4 |
//|           Copyright © 2005, MetaQuotes Software Corp. |
//|                    http://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2005, MetaQuotes Software Corp."
#property link   "http://www.metaquotes.net"

//1é Ñèãíàë
extern int   BR1TF     = 15;
extern int   BR1Bars    = 500;
extern int   ShftBR1    = 0;
//2é Ñèãíàë
extern int   BR2TF     = 15;
extern int   BR2Bars    = 500;
extern int   ShftBR2    = 0;
//Ìåíüøèé TF Ñèãíàë
extern int   BRLowTF    = 5;
extern int   BRLowBars   = 500;
extern int   ShftBRLow   = 0;
//TRStop Ñèãíàë
extern int   BRTRStopTF  = 1;
extern int   BRTRStopBars = 500;
extern int   ShftBRTRStop = 0;
//Äîïîëíèòåëüíûé ôèëüòð
extern int   TF2Signal   = 15;
extern int   Period2Signal = 14;
extern int   Shft0     = 0;
extern int   Shft1     = 1;

extern int   TPext     = 0;
extern int   SLext     = 0;
extern int   MagicNumber  = 20051029;
int handle;
int trCount;
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert initialization function                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
 {
//---- 
  trCount = 0;

/*
  handle = FileOpen("BrainTrendDebug.csv", FILE_CSV|FILE_WRITE);
  FileWrite(handle, "CurTime", "Ask", "Bid", 
      "BR1Bar1", "BR1Bar2", "BR1Sig1", "BR1Sig2", "BR1Stop1", "BR1Stop2",
      "BR2Bar1", "BR2Bar2", "BR2Sig1", "BR2Sig2", "BR2Stop1", "BR2Stop2",
      "BRLowBar1", "BRLowBar2", "BRLowSig1", "BRLowSig2", "BRLowStop1", "BRLowStop2",
      "BRTRBar1", "BRTRBar2", "BRTRSig1", "BRTRSig2", "BRTRStop1", "BRTRStop2",
      "ADXADXCurr", "ADXADXPrev", "ADXPlsCurr", "ADXMnsCurr", "ADXPlsPrev", "ADXMnsPrev");
  FileFlush(handle);
*/
//----
  return(0);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert deinitialization function                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
 {
//---- 
  FileClose(handle);
//----
  return(0);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                      |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
 {
//---- 
  double BR1Bar1, BR1Bar2;
  double BR1Sig1, BR1Sig2;
  double BR1Stop1, BR1Stop2;
  double BR2Bar1, BR2Bar2;
  double BR2Sig1, BR2Sig2;
  double BR2Stop1, BR2Stop2;
  double BRLowBar1, BRLowBar2;
  double BRLowSig1, BRLowSig2;
  double BRLowStop1, BRLowStop2;
  double BRTRBar1, BRTRBar2;
  double BRTRSig1, BRTRSig2;
  double BRTRStop1, BRTRStop2;
  double ADXADXCurr, ADXADXPrev, ADXPlsCurr, ADXMnsCurr, ADXPlsPrev, ADXMnsPrev;
  double TP, SL;
  int  TradeType, RealTotal, total, cnt, iModFlag;
//----
  //1é Èíäèêàòîð
  if(TimeHour(CurTime()) < 7 || TimeDayOfWeek(CurTime()) == 5 || TimeDayOfWeek(CurTime()) == 6 || TimeDayOfWeek(CurTime()) == 0) return(0);
  BR1Bar1 = iCustom(NULL, BR1TF, "BrainTrend1", BR1Bars, 0, ShftBR1);
  BR1Bar2 = iCustom(NULL, BR1TF, "BrainTrend1", BR1Bars, 1, ShftBR1);
  BR1Sig1 = iCustom(NULL, BR1TF, "BrainTrend1Sig", BR1Bars, 0, 0, 0, ShftBR1);
  BR1Sig2 = iCustom(NULL, BR1TF, "BrainTrend1Sig", BR1Bars, 0, 0, 1, ShftBR1);
  BR1Stop1 = iCustom(NULL, BR1TF, "BrainTrend1Stop", BR1Bars, 0, 0, 0, ShftBR1);
  BR1Stop2 = iCustom(NULL, BR1TF, "BrainTrend1Stop", BR1Bars, 0, 0, 1, ShftBR1);
  //2é Èíäèêàòîð
  BR2Bar1 = iCustom(NULL, BR2TF, "BrainTrend2", BR2Bars, 0, ShftBR2);
  BR2Bar2 = iCustom(NULL, BR2TF, "BrainTrend2", BR2Bars, 1, ShftBR2);
  BR2Sig1 = iCustom(NULL, BR2TF, "BrainTrend2Sig", BR2Bars, 0, 0, 0, ShftBR2);
  BR2Sig2 = iCustom(NULL, BR2TF, "BrainTrend2Sig", BR2Bars, 0, 0, 1, ShftBR2);
  BR2Stop1 = iCustom(NULL, BR2TF, "BrainTrend2Stop", BR2Bars, 0, 0, 0, ShftBR2);
  BR2Stop2 = iCustom(NULL, BR2TF, "BrainTrend2Stop", BR2Bars, 0, 0, 1, ShftBR2);
  //Ìëàäøèé TF Èíäèêàòîð
//  BRLowBar1 = iCustom(NULL, BRLowTF, "BrainTrend2", BRLowBars, 0, ShftBRLow);
//  BRLowBar2 = iCustom(NULL, BRLowTF, "BrainTrend2", BRLowBars, 1, ShftBRLow);
  BRLowSig1 = iCustom(NULL, BRLowTF, "BrainTrend2Sig", BRLowBars, 0, 0, 0, ShftBRLow);
  BRLowSig2 = iCustom(NULL, BRLowTF, "BrainTrend2Sig", BRLowBars, 0, 0, 1, ShftBRLow);
  BRLowStop1 = iCustom(NULL, BRLowTF, "BrainTrend2Stop", BRLowBars, 0, 0, 0, ShftBRLow);
  BRLowStop2 = iCustom(NULL, BRLowTF, "BrainTrend2Stop", BRLowBars, 0, 0, 1, ShftBRLow);
  //TRStop TF Èíäèêàòîð
//  BRTRBar1 = iCustom(NULL, BRTRStopTF, "BrainTrend2", BRTRStopBars, 0, ShftBRTRStop);
//  BRTRBar2 = iCustom(NULL, BRTRStopTF, "BrainTrend2", BRTRStopBars, 1, ShftBRTRStop);
  BRTRSig1 = iCustom(NULL, BRTRStopTF, "BrainTrend2Sig", BRTRStopBars, 0, 0, 0, ShftBRTRStop);
  BRTRSig2 = iCustom(NULL, BRTRStopTF, "BrainTrend2Sig", BRTRStopBars, 0, 0, 1, ShftBRTRStop);
  BRTRStop1 = iCustom(NULL, BRTRStopTF, "BrainTrend2Stop", BRTRStopBars, 0, 0, 0, ShftBRTRStop);
  BRTRStop2 = iCustom(NULL, BRTRStopTF, "BrainTrend2Stop", BRTRStopBars, 0, 0, 1, ShftBRTRStop);
  
  //Âòîðè÷íûé ôèëüòð
  ADXADXCurr = iADX(NULL, TF2Signal, Period2Signal, PRICE_MEDIAN, MODE_MAIN, Shft0);
  ADXADXPrev = iADX(NULL, TF2Signal, Period2Signal, PRICE_MEDIAN, MODE_MAIN, Shft1);
  ADXPlsCurr = iADX(NULL, TF2Signal, Period2Signal, PRICE_MEDIAN, MODE_PLUSDI, Shft0);
  ADXPlsPrev = iADX(NULL, TF2Signal, Period2Signal, PRICE_MEDIAN, MODE_PLUSDI, Shft1);
  ADXMnsCurr = iADX(NULL, TF2Signal, Period2Signal, PRICE_MEDIAN, MODE_MINUSDI, Shft0);
  ADXMnsPrev = iADX(NULL, TF2Signal, Period2Signal, PRICE_MEDIAN, MODE_MINUSDI, Shft1);
  
  TradeType = 0;
  //Ïðîäàæà
  if(//Ñîáñòâåííî ñèãíàë 
   (BR1Sig2 > 0 && BR1Sig2 < 1000)  //1é èíäèêàòîð äàë ñèãíàë
  && //Ïîäòâåðæäåíèå 2ì èíäèêàòîðîì 
   (
    (BR2Sig2 > 0 && BR2Sig2 < 1000)  //2é èíäèêàòîð äàë ñèãíàë
    || 
    (BR2Stop2 > 0 && BR2Stop2 < 1000)  //2é èíäèêàòîð ñòîï íå ïðîòèâ
   )
  && //Ïîäòâåðæäåíèå ìëàäøèì TF
   (
    (BRLowSig2 > 0 && BRLowSig2 < 1000)  //LowTFé èíäèêàòîð äàë ñèãíàë
    || 
    (BRLowStop2 > 0 && BRLowStop2 < 1000)  //LowTFé èíäèêàòîð ñòîï íå ïðîòèâ
   )
/*  && //Ïîäòâåðæäåíèå òðåéëèíãîì TF
   (
    (BRTRSig2 > 0 && BRTRSig2 < 1000)  //LowTFé èíäèêàòîð äàë ñèãíàë
    || 
    (BRTRStop2 > 0 && BRTRStop2 < 1000)  //LowTFé èíäèêàòîð ñòîï íå ïðîòèâ
   )
*/
/*  && //Öâåò áàðà
   (
    (BR1Bar1 > BR1Bar2)
   )
*/
  && //Âòîðè÷íûé ôèëüòð
   (
    (ADXADXCurr > ADXPlsCurr)
//    &&
//    (ADXPlsCurr > ADXMnsCurr)
//    &&
//    (ADXADXCurr > ADXADXPrev)
//    &&
//    (ADXPlsCurr > ADXPlsPrev)
   )

   )
   {
   TradeType = -1;
   if(SLext == 0)
    SL = BR1Sig2;
   else
    SL = Ask + SLext*Point;
   }
  //Ïîêóïêà
  if(//Ñîáñòâåííî ñèãíàë 
   (BR1Sig1 > 0 && BR1Sig1 < 1000)  //1é èíäèêàòîð äàë ñèãíàë
  && //Ïîäòâåðæäåíèå 2ì èíäèêàòîðîì 
   (
    (BR2Sig1 > 0 && BR2Sig1 < 1000)  //2é èíäèêàòîð äàë ñèãíàë
    || 
    (BR2Stop1 > 0 && BR2Stop1 < 1000)  //2é èíäèêàòîð ñòîï íå ïðîòèâ
   )
  && //Ïîäòâåðæäåíèå ìëàäøèì TF
   (
    (BRLowSig1 > 0 && BRLowSig1 < 1000)  //LowTFé èíäèêàòîð äàë ñèãíàë
    || 
    (BRLowStop1 > 0 && BRLowStop1 < 1000)  //LowTFé èíäèêàòîð ñòîï íå ïðîòèâ
   )
/*  && //Ïîäòâåðæäåíèå òðåéëèíãîì TF
   (
    (BRTRSig1 > 0 && BRTRSig1 < 1000)  //LowTFé èíäèêàòîð äàë ñèãíàë
    || 
    (BRTRStop1 > 0 && BRTRStop1 < 1000)  //LowTFé èíäèêàòîð ñòîï íå ïðîòèâ
   )
*/
/*  && //Öâåò áàðà
   (
    (BR1Bar2 > BR1Bar1)
   )
*/
  && //Âòîðè÷íûé ôèëüòð
   (
    (ADXADXCurr > ADXMnsCurr)
//    &&
//    (ADXMnsCurr > ADXPlsCurr)
//    &&
//    (ADXADXCurr > ADXADXPrev)
//    &&
//    (ADXMnsCurr > ADXMnsPrev)
   )

   )
   {
   TradeType = 1;
   if(SLext == 0)
    SL = BR2Stop1;
   else
    SL = Bid - SLext*Point;
   }
/*   
  FileWrite(handle, TimeToStr(CurTime()), Ask, Bid, 
      BR1Bar1, BR1Bar2, BR1Sig1, BR1Sig2, BR1Stop1, BR1Stop2,
      BR2Bar1, BR2Bar2, BR2Sig1, BR2Sig2, BR2Stop1, BR2Stop2,
      BRLowBar1, BRLowBar2, BRLowSig1, BRLowSig2, BRLowStop1, BRLowStop2,
      BRTRBar1, BRTRBar2, BRTRSig1, BRTRSig2, BRTRStop1, BRTRStop2,
      ADXADXCurr, ADXADXPrev, ADXPlsCurr, ADXMnsCurr, ADXPlsPrev, ADXMnsPrev,
      TradeType);
  FileFlush(handle);
*/  
  TP = 0.0;
  
  RealTotal = 0;
  total = OrdersTotal();
  //Èùåì ðåàëüíîå ÷èëî òðãîâûõ îðäåðîâ
  for (cnt = 0; cnt < total; cnt++)
  {
  OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
  if (OrderMagicNumber() == MagicNumber && OrderSymbol() == Symbol())
  {
   RealTotal = RealTotal + 1;
   iModFlag = 0;
   //Âåäåì ïîçèöèþ
   if(OrderType() == OP_BUY)
   {
//   if(TradeType == -1)
//   {
//    OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Bid, 3, Yellow);
//    return(0);
//   }
   if(BRTRStop1 > OrderOpenPrice() && BRTRStop1 > OrderStopLoss())
   {
    //Åñëè ïîòåíöèàëüíûé áåçóáûòîê - âåäåì ïî BRTRStop
    SL = BRTRStop1;
    iModFlag = 1;
   }
   else
    if(OrderStopLoss() < MathMin(BR1Sig1, MathMin(BR2Stop1, BRLowStop1)))
    {
    //Ïðîñòî ïîäòÿãèâàåì SL
    SL = MathMin(BR1Sig1, MathMin(BR2Stop1, BRLowStop1));
    iModFlag = 1;
    }
    else
    return(0);
   if((Ask - SL)*Point > MarketInfo(Symbol(), MODE_STOPLEVEL) || SL == 0.0)
    SL = Ask - MarketInfo(Symbol(), MODE_STOPLEVEL)*Point;
   }
   else
   {
//   if(TradeType == 1)
//   {
//    OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Ask, 3, Yellow);
//    return(0);
//   }
   if(BRTRStop2 < OrderOpenPrice() && BRTRStop2 < OrderStopLoss())
   {
    //Åñëè ïîòåíöèàëüíûé áåçóáûòîê - âåäåì ïî BRTRStop
    SL = BRTRStop2;
    iModFlag = 1;
   }
   else
    if(OrderStopLoss() > MathMax(BR1Sig2, MathMax(BR2Stop2, BRLowStop2)))
    {
    //Ïðîñòî ïîäòÿãèâàåì SL
    SL = MathMax(BR1Sig2, MathMin(BR2Stop2, BRLowStop2));
    iModFlag = 1;
    }
    else
    return(0);
   if((SL - Bid)*Point > MarketInfo(Symbol(), MODE_STOPLEVEL) || SL == 0.0)
    SL = Bid + (MarketInfo(Symbol(), MODE_STOPLEVEL)+1)*Point;
   }
   if(iModFlag == 1)
   IMod(OrderTicket(), 0.0, SL);
   return(0);
  }
  }
  if(RealTotal == 0)
  {
  if(TradeType == 1)
  {
   if(TPext != 0)
   TP = Ask + TPext*Point;
   else
   TP = 0.0;
   IBuy(TP, SL);
  }
  if(TradeType == -1)
  {
   if(TPext != 0)
   TP = Bid - TPext*Point;
   else
   TP = 0.0;
   ISell(TP, SL);
  }
  }
  return(0);
 }void IMod(int OrderTicketPar, double TPPar, double SLPar)
{
 ShowIndicator("Buy", OBJ_ARROW, Yellow, SYMBOL_CHECKSIGN, 5);
 OrderModify(OrderTicketPar, 0.0, SLPar, TPPar, 0, Yellow);
}

void IBuy(double TPPar, double SLPar)
{
 ShowIndicator("Buy", OBJ_ARROW, Magenta, SYMBOL_THUMBSUP, 5);
 OrderSend(Symbol(), OP_BUY, 0.1, Ask, 3, SLPar, TPPar, "e-BrainTrend", MagicNumber, 0, Blue);
}

void ISell(double TPPar, double SLPar)
{
 ShowIndicator("Sell", OBJ_ARROW, Yellow, SYMBOL_THUMBSDOWN, 5);
 OrderSend(Symbol(), OP_SELL, 0.1, Bid, 3, SLPar, TPPar, "e-BrainTrend", MagicNumber, 0, Red);
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Èíäèêàòîð "÷åãî-òî"
//+------------------------------------------------------------------+
void ShowIndicator(string TextPr, int TypeIndic, int ColorShow, int SymbolShow, int Width)
{
  ObjectCreate(TextPr+trCount,TypeIndic,0,Time[0],Ask);
  ObjectSet(TextPr+trCount,OBJPROP_ARROWCODE,SymbolShow);
  ObjectSet(TextPr+trCount,OBJPROP_WIDTH,Width);
  ObjectSet(TextPr+trCount,OBJPROP_COLOR,ColorShow);
  ObjectSetText(TextPr+trCount,TextPr,10);
  trCount++;
}
//+------------------------------------------------------------------+

Opzioni Forex.

Download Fap Turbo

Scarica FapTurbo Adesso.

Expert Advisor MT4

Forex Expert Advisor - Forex Trading automatizzati con un trading system costruito con linguaggio Metaquotes MQL4. Strategy tester per testare le strategie forex. Si possono trovare alcuni interessanti expert advisor costruiti da Trader Usa. Clicca il banner per andare al sito.

Guida Server VPS e MT4

Come Configurare un Server VPS per Piattaforma MT4 in cui far girare degli EA su conti live?

Ecco una utile Guida da Scaricare Gratis!

Disclaimer -Avviso. Gli Expert Advisor ed i mercati finanziari sono rischiosi. Prima di leggere le pagine del sito Ti invitiamo a consultare il " Disclaimer " e "Privacy "

Forex Expert.

Forex Expert.