Mercoledì, Settembre 26, 2018
   
Text Size

Forex EA.

Forex Expert.

Forex Expert.

Forex Expert

Opzioni Forex.

Indicatore Metatrader - Gann ZIG ZAG

Metatrader - Metatrader Expert Advisor

//+------------------------------------------------------------------+
//|                          GannZIGZAG.mq4 |
//|           Copyright © 2005, MetaQuotes Software Corp. |
//|                    http://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright ""
#property link   ""

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_color1 DeepSkyBlue
#property indicator_color2 Black
//---- input parameters
extern int GSv_range=2;
//---- buffers
double GSv_sl[];
double GSv_m[];
//----
bool draw_up=0,draw_dn=0,initfl=0;
int fPoint_i,sPoint_i,s_up,s_dn,drawf,lb,idFile;
double h,l;
bool cur_h=0,cur_l=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function             |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
 {
//---- indicators
  SetIndexStyle(0,DRAW_SECTION,STYLE_DOT);
  //SetIndexStyle(1,DRAW_SECTION);
  SetIndexBuffer(0,GSv_sl);
  //SetIndexBuffer(1,GSv_m);
  SetIndexEmptyValue(0,0.0);
  //SetIndexEmptyValue(1,0.0);
  FileDelete("Gann.txt");
  idFile=FileOpen("Gann.txt",FILE_READ|FILE_WRITE," ");
//----
  return(0);
 }
//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function               |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
 {
  int counted_bars=IndicatorCounted();
  int cb,limit,i;
//---- 
  if( GSv_range<1 )
  {
   Alert("Èíäèêàòîð ðàññ÷èòûâàåò çíà÷åíèÿ /n ïðè ïàðàìåòðå GSv_range íå ìåíüøå 1!!!");
   return(-1);
  }
  if( counted_bars<0 )
  {
   return(-1);
  }
  else
  {
   if( Bars-1-counted_bars<=0 )
   {
     limit=0;
   }
   else
   {
     limit=Bars-1-counted_bars;
   }
  }
  //ïåðâîíà÷àëüíàÿ èíèöèàëèçàöèÿ
  if( initfl!=1 )
  {
   myInit();
  }
  //FileWrite(idFile," 0. Áàðîâ íà ãðàôèêå "+Bars);
  //öèêë ïî áàðàì
  for( cb=limit;cb>=0;cb--)
  {
   if( cb==0 ) FileWrite(idFile,"---- èíäåêñ òåêóùåãî áàðà "+cb+" "+(Bars-1-cb)+" âðåìÿ "+TimeToStr(Time[cb])+" áàðîâ íà ãðàôèêå "+Bars);
   //åñëè íà ïðåäûäóùåì áàðå áûë îòðèñîâàí ýêñòðåìóì
   if( GSv_sl[cb+1]>0 && lb!=Bars-1-cb )
   {
     if( draw_up!=0 )
     {
      s_dn=0;
      if( cb==0 ) FileWrite(idFile," 1. Áûë îòðèñîâàí ìàêñèìóì, ñ÷åò÷èê ìèíèìóìîâ îáíóëåí");
     }
     else
     {
      if( draw_dn!=0 )
      {
        s_up=0;
        if( cb==0 ) FileWrite(idFile," 2. Áûë îòðèñîâàí ìèíèìóì, ñ÷åò÷èê ìàêñèìóìîâ îáíóëåí");
      }
     }
   }
   if( lb!=Bars-1-cb )
   {
     cur_h=0;
     cur_l=0;
     if( cb==0 ) FileWrite(idFile," 2.1 íîâûé áàð ôëàãè íàëè÷èÿ ìàêñèìóìà è ìèíèìóìà ñáðîøåíû");
   }
   if( cb>Bars-2-drawf || (High[cb]<=High[cb+1] && Low[cb]>=Low[cb+1]) )
   {
     if( cb==0 ) FileWrite(idFile," 3. Áàð ëèáî 'âíóòðåííèé', ëèáî äî ïåðâîãî ýêñòðåìóìà");
     continue;
   }
   if( draw_up!=0 )
   {
     if( cb==0 ) FileWrite(idFile," 4. Èíäèêàòîð íàïðàâëåí ââåðõ");
     //åñëè ëèíèÿ íàïðàâëåíà ââåðõ
     if( High[cb]>h )
     {
      //åñëè äîñòèãíóò íîâûé ìàêñèìóì
      h=High[cb];
      cur_h=1;
      if( cb==0 ) FileWrite(idFile," 5. Äîñòèãíóò íîâûé ìàêñèìóì = "+h+" cur_h "+cur_h);
     }
     if( Low[cb]<l )
     {
      //åñëè äîñòèãíóò íîâûé ìèíèìóì
      l=Low[cb];
      if( cb==0 ) FileWrite(idFile," 6. Äîñòèãíóò íîâûé ìèíèìóì = "+l);
      //åñëè ýòî íå òîò æå ñàìûé áàð
      if( lb!=Bars-1-cb || cur_l!=1 ) s_dn++;
      cur_l=1;
      if( cb==0 ) FileWrite(idFile," 7. Áàð íîâûé, ñ÷åò÷èê ìèíèìóìîâ óâåëè÷åí "+s_dn+" cur_l "+cur_l);
     }
     //åñëè ñ÷åò÷èêè ðàâíû
     if( s_up==s_dn )
     {
      if( cb==0 ) FileWrite(idFile," 8. Ñ÷åò÷èêè ðàâíû");
      //åñëè ïîñëåäíèé áàð îäíîâðåìåííî íîâûé ìàêñèìóì è ìèíèìóì
      if( cur_h==cur_l && cur_l==1 )
      {
        if( cb==0 ) FileWrite(idFile," 9. Åñòü äâà ýêñòðåìóìà");
        //åñëè ñâå÷à ìåäâåæüÿ
        if( Close[cb]<=Open[cb] )
        {
         draw_up=0;
         draw_dn=1;
         fPoint_i=sPoint_i;
         sPoint_i=Bars-1-cb;
         GSv_sl[cb]=l;
         for( i=cb+1;i<Bars-1-fPoint_i;i++ )
         {
           GSv_sl[i]=0;
         }
         if( cb==0 ) FileWrite(idFile," 10. Ñâå÷à ìåäâåæüÿ, ëèíèÿ ââåðõ = "+draw_up+", ëèíèÿ âíèç,"+draw_dn+" fPoint_i = "+fPoint_i+" sPoint_i "+sPoint_i+" èíäèêàòîð = "+GSv_sl[cb]);
        }
        else
        {
         //åñëè ñâå÷à áû÷üÿ
         sPoint_i=Bars-1-cb;
         GSv_sl[cb]=h;
         for( i=cb+1;i<Bars-1-fPoint_i;i++ )
         {
           GSv_sl[i]=0;
         }
         if( cb==0 ) FileWrite(idFile," 11. Ñâå÷à áû÷üÿ, ëèíèÿ ââåðõ = "+draw_up+", ëèíèÿ âíèç,"+draw_dn+" fPoint_i = "+fPoint_i+" sPoint_i "+sPoint_i+" èíäèêàòîð = "+GSv_sl[cb]);
        }
      }
      else
      {
        //åñëè ïîñëåäíèé áàð òîëüêî íîâûé ìàêñèìóì
        if( cur_h==1 )
        {
         sPoint_i=Bars-1-cb;
         GSv_sl[cb]=h;
         l=Low[cb];
         for( i=cb+1;i<Bars-1-fPoint_i;i++ )
         {
           GSv_sl[i]=0;
         }
         if( cb==0 ) FileWrite(idFile," 12. Òîëüêî ìàêñèìóì, èíäèêàòîð = "+GSv_sl[cb]+" sPoint_i "+sPoint_i+" l "+l);
        }
        else
        {
         if( cur_l==1 )
         {
           //åñëè ïîñëåäíèé áàð òîëüêî íîâûé ìèíèìóì
           draw_up=0;
           draw_dn=1;
           fPoint_i=sPoint_i;
           sPoint_i=Bars-1-cb;
           GSv_sl[cb]=l;
           h=High[cb];
           for( i=cb+1;i<Bars-1-fPoint_i;i++ )
           {
            GSv_sl[i]=0;
           }
           if( cb==0 ) FileWrite(idFile," 13. Òîëüêî ìèíèìóì, èíäèêàòîð = "+GSv_sl[cb]+" fPoint_i "+fPoint_i+" sPoint_i "+sPoint_i+" draw_up "+draw_up+" draw_dn "+draw_dn+" h "+h);
         }
        }
      }
     }
     else
     {
      //èíà÷å åñëè ñìåíû íàïðàâëåíèÿ íåò ÿâíî (ñ÷åò÷èê Dn ñâå÷åé íå ðàâåí GSv_range)
      if( cb==0 ) FileWrite(idFile," 14. Ñ÷åò÷èêè íå ðàâíû");
      //åñëè äîñòèãíóò íîâûé ìàêñèìóì
      if( cur_h==1 )
      {
        sPoint_i=Bars-1-cb;
        GSv_sl[cb]=h;
        for( i=cb+1;i<Bars-1-fPoint_i;i++ )
        {
         GSv_sl[i]=0;
        }
        l=Low[cb];
        if( cb==0 ) FileWrite(idFile," 15. Åñòü íîâûé ìàêñèìóì, èíäèêàòîð "+GSv_sl[cb]+" sPoint_i "+sPoint_i+" l "+l);
      }
     }
   }
   else
   {
     //åñëè ëèíèÿ íàïðàâëåíà âíèç
     if( cb==0 ) FileWrite(idFile," 16. Èíäèêàòîð íàïðàâëåí âíèç");
     if( High[cb]>h )
     {
      //åñëè äîñòèãíóò íîâûé ìàêñèìóì
      h=High[cb];
      if( cb==0 ) FileWrite(idFile," 17. Äîñòèãíóò íîâûé ìàêñèìóì "+h);
      if( lb!=Bars-1-cb || cur_h!=1 ) s_up++;
      cur_h=1;
      //åñëè ýòî íå òîò æå ñàìûé áàð
      if( cb==0 ) FileWrite(idFile," 18. Íîâûé áàð, ñ÷åò÷èê ìàêñèìóìîâ óâåëè÷åí "+s_up+" cur_h "+cur_h+" h "+h);
     }
     if( Low[cb]<l )
     {
      //åñëè äîñòèãíóò íîâûé ìèíèìóì
      l=Low[cb];
      cur_l=1;
      if( cb==0 ) FileWrite(idFile," 19. Äîñòèãíóò íîâûé ìèíèìóì "+l+" cur_l "+cur_l);
     }
     //åñëè ñ÷åò÷èêè ðàâíû 
     if( s_up==s_dn )
     {
      if( cb==0 ) FileWrite(idFile," 20. Ñ÷åò÷èêè ðàâíû");
      //åñëè ïîñëåäíèé áàð îäíîâðåìåííî íîâûé ìàêñèìóì è ìèíèìóì
      if( cur_h==cur_l && cur_l==1 )
      {
        if( cb==0 ) FileWrite(idFile," 21. Åñòü äâà ýêñòðåìóìà");
        //åñëè ñâå÷à ìåäâåæüÿ
        if( Close[cb]<=Open[cb] )
        {
         sPoint_i=Bars-1-cb;
         GSv_sl[cb]=l;
         for( i=cb+1;i<Bars-1-fPoint_i;i++ )
         {
           GSv_sl[i]=0;
         }
         if( cb==0 ) FileWrite(idFile," 22. Ñâå÷à ìåäâåæüÿ, èíäèêàòîð "+GSv_sl[cb]+" sPoint_i "+sPoint_i);
        }
        else
        {
         //åñëè ñâå÷à áû÷üÿ
         draw_up=1;
         draw_dn=0;
         fPoint_i=sPoint_i;
         sPoint_i=Bars-1-cb;
         GSv_sl[cb]=h;
         for( i=cb+1;i<Bars-1-fPoint_i;i++ )
         {
           GSv_sl[i]=0;
         }
         if( cb==0 ) FileWrite(idFile," 23. Ñâå÷à áû÷üÿ, èíäèêàòîð "+GSv_sl[cb]+" draw_up "+draw_up+" draw_dn "+draw_dn+" sPoint_i "+sPoint_i+" fPoint_i "+fPoint_i);
        }
      }
      else
      {
        //åñëè ïîñëåäíèé áàð òîëüêî íîâûé ìàêñèìóì
        if( cur_h==1 )
        {
         draw_up=1;
         draw_dn=0;
         fPoint_i=sPoint_i;
         sPoint_i=Bars-1-cb;
         GSv_sl[cb]=h;
         l=Low[cb];
         for( i=cb+1;i<Bars-1-fPoint_i;i++ )
         {
           GSv_sl[i]=0;
         }
         if( cb==0 ) FileWrite(idFile," 24. Òîëüêî ìàêñèìóì, èíäèêàòîð "+GSv_sl[cb]+" draw_up "+draw_up+" draw_dn "+draw_dn+" sPoint_i "+sPoint_i+" fPoint_i "+fPoint_i+" l "+l);
        }
        else
        {
         if( cur_l==1 )
         {
           //åñëè ïîñëåäíèé áàð òîëüêî íîâûé ìèíèìóì
           sPoint_i=Bars-1-cb;
           GSv_sl[cb]=l;
           h=High[cb];
           for( i=cb+1;i<Bars-1-fPoint_i;i++ )
           {
            GSv_sl[i]=0;
           }
           if( cb==0 ) FileWrite(idFile," 25. Òîëüêî ìèíèìóì, èíäèêàòîð "+GSv_sl[cb]+" sPoint_i "+sPoint_i+" h "+h);
         }
        }
      }
     }
     else
     {
      //èíà÷å åñëè ñìåíû íàïðàâëåíèÿ íåò ÿâíî (ñ÷åò÷èê Up ñâå÷åé íå ðàâåí GSv_range)
      if( cb==0 ) FileWrite(idFile," 26. Ñ÷åò÷èêè íå ðàâíû");
      //åñëè äîñòèãíóò íîâûé ìèíèìóì
      if( cur_l==1 )
      {
        sPoint_i=Bars-1-cb;
        GSv_sl[cb]=l;
        for( i=cb+1;i<Bars-1-fPoint_i;i++ )
        {
         GSv_sl[i]=0;
        }
        h=High[cb];
        if( cb==0 ) FileWrite(idFile," 27. Äîñòèãíóò íîâûé ìèíèìóì, èíäèêàòîð "+GSv_sl[cb]+" sPoint_i "+sPoint_i+" h "+h);
      }
     }
   }
   if( lb!=Bars-1-cb ) lb=Bars-1-cb;
  }

//----
  return(0);
 }
//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custor indicator deinitialization function            |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
 {
//---- 
  FileClose(idFile);
//----
  return(0);
 }
//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+
// Ôóíêöèÿ íà÷àëüíîé èíèöèàëèçàöèè èíäèêàòîðà            |
//+------------------------------------------------------------------+
void myInit()
 {
//---- 
  int cb;
  fPoint_i=0;
  h=High[Bars-1];
  l=Low[Bars-1];
  for( cb=Bars-2;cb>=0;cb--)
  {
   if( High[cb]>High[cb+1] || Low[cb]<Low[cb+1] )
   {
     if( High[cb]>h && High[cb]>High[cb+1] )
     {
      s_up++;
     }
     if( Low[cb]<l && Low[cb]<Low[cb+1] )
     {
      s_dn++;
     }
   }
   else
   {
     continue;
   }
   if( s_up==s_dn && s_up==GSv_range )
   {
     h=High[cb];
     l=Low[cb];
     sPoint_i=Bars-1-cb;
     if( Close[cb]>=Open[cb] )
     {
      s_dn=0;
      GSv_sl[Bars-1]=Low[Bars-1];
      GSv_sl[cb]=High[cb];
      draw_up=1;
      break;
     }
     else
     {
      s_up=0;
      GSv_sl[Bars-1]=High[Bars-1];
      GSv_sl[cb]=Low[cb];
      draw_dn=1;
      break;
     }
   }
   else
   {
     h=High[cb];
     l=Low[cb];
     sPoint_i=Bars-1-cb;
     if( s_up==GSv_range )
     {
      s_dn=0;
      GSv_sl[Bars-1]=Low[Bars-1];
      GSv_sl[cb]=High[cb];
      draw_up=1;
      break;
     }
     else
     {
      if( s_dn==GSv_range )
      {
        s_up=0;
        GSv_sl[Bars-1]=High[Bars-1];
        GSv_sl[cb]=Low[cb];
        draw_dn=1;
        break;
      }
     }
   }
  }
  initfl=1;
  drawf=sPoint_i;
//----
  return(0);
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Opzioni Forex.

Download Fap Turbo

Scarica FapTurbo Adesso.

Expert Advisor MT4

Forex Expert Advisor - Forex Trading automatizzati con un trading system costruito con linguaggio Metaquotes MQL4. Strategy tester per testare le strategie forex. Si possono trovare alcuni interessanti expert advisor costruiti da Trader Usa. Clicca il banner per andare al sito.

Guida Server VPS e MT4

Come Configurare un Server VPS per Piattaforma MT4 in cui far girare degli EA su conti live?

Ecco una utile Guida da Scaricare Gratis!

Disclaimer -Avviso. Gli Expert Advisor ed i mercati finanziari sono rischiosi. Prima di leggere le pagine del sito Ti invitiamo a consultare il " Disclaimer " e "Privacy "

Forex Expert.

Forex Expert.