//+------------------------------------------------------------------+
//|                         e-BrainTrend.mq4 |
//|           Copyright © 2005, MetaQuotes Software Corp. |
//|                    http://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2005, MetaQuotes Software Corp."
#property link   "http://www.metaquotes.net"

//1é Ñèãíàë
extern int   BR1TF     = 15;
extern int   BR1Bars    = 500;
extern int   ShftBR1    = 0;
//2é Ñèãíàë
extern int   BR2TF     = 15;
extern int   BR2Bars    = 500;
extern int   ShftBR2    = 0;
//Ìåíüøèé TF Ñèãíàë
extern int   BRLowTF    = 5;
extern int   BRLowBars   = 500;
extern int   ShftBRLow   = 0;
//TRStop Ñèãíàë
extern int   BRTRStopTF  = 1;
extern int   BRTRStopBars = 500;
extern int   ShftBRTRStop = 0;
//Äîïîëíèòåëüíûé ôèëüòð
extern int   TF2Signal   = 15;
extern int   Period2Signal = 14;
extern int   Shft0     = 0;
extern int   Shft1     = 1;

extern int   TPext     = 0;
extern int   SLext     = 0;
extern int   MagicNumber  = 20051029;
int handle;
int trCount;
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert initialization function                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
 {
//---- 
  trCount = 0;

/*
  handle = FileOpen("BrainTrendDebug.csv", FILE_CSV|FILE_WRITE);
  FileWrite(handle, "CurTime", "Ask", "Bid", 
      "BR1Bar1", "BR1Bar2", "BR1Sig1", "BR1Sig2", "BR1Stop1", "BR1Stop2",
      "BR2Bar1", "BR2Bar2", "BR2Sig1", "BR2Sig2", "BR2Stop1", "BR2Stop2",
      "BRLowBar1", "BRLowBar2", "BRLowSig1", "BRLowSig2", "BRLowStop1", "BRLowStop2",
      "BRTRBar1", "BRTRBar2", "BRTRSig1", "BRTRSig2", "BRTRStop1", "BRTRStop2",
      "ADXADXCurr", "ADXADXPrev", "ADXPlsCurr", "ADXMnsCurr", "ADXPlsPrev", "ADXMnsPrev");
  FileFlush(handle);
*/
//----
  return(0);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert deinitialization function                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
 {
//---- 
  FileClose(handle);
//----
  return(0);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                      |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
 {
//---- 
  double BR1Bar1, BR1Bar2;
  double BR1Sig1, BR1Sig2;
  double BR1Stop1, BR1Stop2;
  double BR2Bar1, BR2Bar2;
  double BR2Sig1, BR2Sig2;
  double BR2Stop1, BR2Stop2;
  double BRLowBar1, BRLowBar2;
  double BRLowSig1, BRLowSig2;
  double BRLowStop1, BRLowStop2;
  double BRTRBar1, BRTRBar2;
  double BRTRSig1, BRTRSig2;
  double BRTRStop1, BRTRStop2;
  double ADXADXCurr, ADXADXPrev, ADXPlsCurr, ADXMnsCurr, ADXPlsPrev, ADXMnsPrev;
  double TP, SL;
  int  TradeType, RealTotal, total, cnt, iModFlag;
//----
  //1é Èíäèêàòîð
  if(TimeHour(CurTime()) < 7 || TimeDayOfWeek(CurTime()) == 5 || TimeDayOfWeek(CurTime()) == 6 || TimeDayOfWeek(CurTime()) == 0) return(0);
  BR1Bar1 = iCustom(NULL, BR1TF, "BrainTrend1", BR1Bars, 0, ShftBR1);
  BR1Bar2 = iCustom(NULL, BR1TF, "BrainTrend1", BR1Bars, 1, ShftBR1);
  BR1Sig1 = iCustom(NULL, BR1TF, "BrainTrend1Sig", BR1Bars, 0, 0, 0, ShftBR1);
  BR1Sig2 = iCustom(NULL, BR1TF, "BrainTrend1Sig", BR1Bars, 0, 0, 1, ShftBR1);
  BR1Stop1 = iCustom(NULL, BR1TF, "BrainTrend1Stop", BR1Bars, 0, 0, 0, ShftBR1);
  BR1Stop2 = iCustom(NULL, BR1TF, "BrainTrend1Stop", BR1Bars, 0, 0, 1, ShftBR1);
  //2é Èíäèêàòîð
  BR2Bar1 = iCustom(NULL, BR2TF, "BrainTrend2", BR2Bars, 0, ShftBR2);
  BR2Bar2 = iCustom(NULL, BR2TF, "BrainTrend2", BR2Bars, 1, ShftBR2);
  BR2Sig1 = iCustom(NULL, BR2TF, "BrainTrend2Sig", BR2Bars, 0, 0, 0, ShftBR2);
  BR2Sig2 = iCustom(NULL, BR2TF, "BrainTrend2Sig", BR2Bars, 0, 0, 1, ShftBR2);
  BR2Stop1 = iCustom(NULL, BR2TF, "BrainTrend2Stop", BR2Bars, 0, 0, 0, ShftBR2);
  BR2Stop2 = iCustom(NULL, BR2TF, "BrainTrend2Stop", BR2Bars, 0, 0, 1, ShftBR2);
  //Ìëàäøèé TF Èíäèêàòîð
//  BRLowBar1 = iCustom(NULL, BRLowTF, "BrainTrend2", BRLowBars, 0, ShftBRLow);
//  BRLowBar2 = iCustom(NULL, BRLowTF, "BrainTrend2", BRLowBars, 1, ShftBRLow);
  BRLowSig1 = iCustom(NULL, BRLowTF, "BrainTrend2Sig", BRLowBars, 0, 0, 0, ShftBRLow);
  BRLowSig2 = iCustom(NULL, BRLowTF, "BrainTrend2Sig", BRLowBars, 0, 0, 1, ShftBRLow);
  BRLowStop1 = iCustom(NULL, BRLowTF, "BrainTrend2Stop", BRLowBars, 0, 0, 0, ShftBRLow);
  BRLowStop2 = iCustom(NULL, BRLowTF, "BrainTrend2Stop", BRLowBars, 0, 0, 1, ShftBRLow);
  //TRStop TF Èíäèêàòîð
//  BRTRBar1 = iCustom(NULL, BRTRStopTF, "BrainTrend2", BRTRStopBars, 0, ShftBRTRStop);
//  BRTRBar2 = iCustom(NULL, BRTRStopTF, "BrainTrend2", BRTRStopBars, 1, ShftBRTRStop);
  BRTRSig1 = iCustom(NULL, BRTRStopTF, "BrainTrend2Sig", BRTRStopBars, 0, 0, 0, ShftBRTRStop);
  BRTRSig2 = iCustom(NULL, BRTRStopTF, "BrainTrend2Sig", BRTRStopBars, 0, 0, 1, ShftBRTRStop);
  BRTRStop1 = iCustom(NULL, BRTRStopTF, "BrainTrend2Stop", BRTRStopBars, 0, 0, 0, ShftBRTRStop);
  BRTRStop2 = iCustom(NULL, BRTRStopTF, "BrainTrend2Stop", BRTRStopBars, 0, 0, 1, ShftBRTRStop);
  
  //Âòîðè÷íûé ôèëüòð
  ADXADXCurr = iADX(NULL, TF2Signal, Period2Signal, PRICE_MEDIAN, MODE_MAIN, Shft0);
  ADXADXPrev = iADX(NULL, TF2Signal, Period2Signal, PRICE_MEDIAN, MODE_MAIN, Shft1);
  ADXPlsCurr = iADX(NULL, TF2Signal, Period2Signal, PRICE_MEDIAN, MODE_PLUSDI, Shft0);
  ADXPlsPrev = iADX(NULL, TF2Signal, Period2Signal, PRICE_MEDIAN, MODE_PLUSDI, Shft1);
  ADXMnsCurr = iADX(NULL, TF2Signal, Period2Signal, PRICE_MEDIAN, MODE_MINUSDI, Shft0);
  ADXMnsPrev = iADX(NULL, TF2Signal, Period2Signal, PRICE_MEDIAN, MODE_MINUSDI, Shft1);
  
  TradeType = 0;
  //Ïðîäàæà
  if(//Ñîáñòâåííî ñèãíàë 
   (BR1Sig2 > 0 && BR1Sig2 < 1000)  //1é èíäèêàòîð äàë ñèãíàë
  && //Ïîäòâåðæäåíèå 2ì èíäèêàòîðîì 
   (
    (BR2Sig2 > 0 && BR2Sig2 < 1000)  //2é èíäèêàòîð äàë ñèãíàë
    || 
    (BR2Stop2 > 0 && BR2Stop2 < 1000)  //2é èíäèêàòîð ñòîï íå ïðîòèâ
   )
  && //Ïîäòâåðæäåíèå ìëàäøèì TF
   (
    (BRLowSig2 > 0 && BRLowSig2 < 1000)  //LowTFé èíäèêàòîð äàë ñèãíàë
    || 
    (BRLowStop2 > 0 && BRLowStop2 < 1000)  //LowTFé èíäèêàòîð ñòîï íå ïðîòèâ
   )
/*  && //Ïîäòâåðæäåíèå òðåéëèíãîì TF
   (
    (BRTRSig2 > 0 && BRTRSig2 < 1000)  //LowTFé èíäèêàòîð äàë ñèãíàë
    || 
    (BRTRStop2 > 0 && BRTRStop2 < 1000)  //LowTFé èíäèêàòîð ñòîï íå ïðîòèâ
   )
*/
/*  && //Öâåò áàðà
   (
    (BR1Bar1 > BR1Bar2)
   )
*/
  && //Âòîðè÷íûé ôèëüòð
   (
    (ADXADXCurr > ADXPlsCurr)
//    &&
//    (ADXPlsCurr > ADXMnsCurr)
//    &&
//    (ADXADXCurr > ADXADXPrev)
//    &&
//    (ADXPlsCurr > ADXPlsPrev)
   )

   )
   {
   TradeType = -1;
   if(SLext == 0)
    SL = BR1Sig2;
   else
    SL = Ask + SLext*Point;
   }
  //Ïîêóïêà
  if(//Ñîáñòâåííî ñèãíàë 
   (BR1Sig1 > 0 && BR1Sig1 < 1000)  //1é èíäèêàòîð äàë ñèãíàë
  && //Ïîäòâåðæäåíèå 2ì èíäèêàòîðîì 
   (
    (BR2Sig1 > 0 && BR2Sig1 < 1000)  //2é èíäèêàòîð äàë ñèãíàë
    || 
    (BR2Stop1 > 0 && BR2Stop1 < 1000)  //2é èíäèêàòîð ñòîï íå ïðîòèâ
   )
  && //Ïîäòâåðæäåíèå ìëàäøèì TF
   (
    (BRLowSig1 > 0 && BRLowSig1 < 1000)  //LowTFé èíäèêàòîð äàë ñèãíàë
    || 
    (BRLowStop1 > 0 && BRLowStop1 < 1000)  //LowTFé èíäèêàòîð ñòîï íå ïðîòèâ
   )
/*  && //Ïîäòâåðæäåíèå òðåéëèíãîì TF
   (
    (BRTRSig1 > 0 && BRTRSig1 < 1000)  //LowTFé èíäèêàòîð äàë ñèãíàë
    || 
    (BRTRStop1 > 0 && BRTRStop1 < 1000)  //LowTFé èíäèêàòîð ñòîï íå ïðîòèâ
   )
*/
/*  && //Öâåò áàðà
   (
    (BR1Bar2 > BR1Bar1)
   )
*/
  && //Âòîðè÷íûé ôèëüòð
   (
    (ADXADXCurr > ADXMnsCurr)
//    &&
//    (ADXMnsCurr > ADXPlsCurr)
//    &&
//    (ADXADXCurr > ADXADXPrev)
//    &&
//    (ADXMnsCurr > ADXMnsPrev)
   )

   )
   {
   TradeType = 1;
   if(SLext == 0)
    SL = BR2Stop1;
   else
    SL = Bid - SLext*Point;
   }
/*   
  FileWrite(handle, TimeToStr(CurTime()), Ask, Bid, 
      BR1Bar1, BR1Bar2, BR1Sig1, BR1Sig2, BR1Stop1, BR1Stop2,
      BR2Bar1, BR2Bar2, BR2Sig1, BR2Sig2, BR2Stop1, BR2Stop2,
      BRLowBar1, BRLowBar2, BRLowSig1, BRLowSig2, BRLowStop1, BRLowStop2,
      BRTRBar1, BRTRBar2, BRTRSig1, BRTRSig2, BRTRStop1, BRTRStop2,
      ADXADXCurr, ADXADXPrev, ADXPlsCurr, ADXMnsCurr, ADXPlsPrev, ADXMnsPrev,
      TradeType);
  FileFlush(handle);
*/  
  TP = 0.0;
  
  RealTotal = 0;
  total = OrdersTotal();
  //Èùåì ðåàëüíîå ÷èëî òðãîâûõ îðäåðîâ
  for (cnt = 0; cnt < total; cnt++)
  {
  OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
  if (OrderMagicNumber() == MagicNumber && OrderSymbol() == Symbol())
  {
   RealTotal = RealTotal + 1;
   iModFlag = 0;
   //Âåäåì ïîçèöèþ
   if(OrderType() == OP_BUY)
   {
//   if(TradeType == -1)
//   {
//    OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Bid, 3, Yellow);
//    return(0);
//   }
   if(BRTRStop1 > OrderOpenPrice() && BRTRStop1 > OrderStopLoss())
   {
    //Åñëè ïîòåíöèàëüíûé áåçóáûòîê - âåäåì ïî BRTRStop
    SL = BRTRStop1;
    iModFlag = 1;
   }
   else
    if(OrderStopLoss() < MathMin(BR1Sig1, MathMin(BR2Stop1, BRLowStop1)))
    {
    //Ïðîñòî ïîäòÿãèâàåì SL
    SL = MathMin(BR1Sig1, MathMin(BR2Stop1, BRLowStop1));
    iModFlag = 1;
    }
    else
    return(0);
   if((Ask - SL)*Point > MarketInfo(Symbol(), MODE_STOPLEVEL) || SL == 0.0)
    SL = Ask - MarketInfo(Symbol(), MODE_STOPLEVEL)*Point;
   }
   else
   {
//   if(TradeType == 1)
//   {
//    OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Ask, 3, Yellow);
//    return(0);
//   }
   if(BRTRStop2 < OrderOpenPrice() && BRTRStop2 < OrderStopLoss())
   {
    //Åñëè ïîòåíöèàëüíûé áåçóáûòîê - âåäåì ïî BRTRStop
    SL = BRTRStop2;
    iModFlag = 1;
   }
   else
    if(OrderStopLoss() > MathMax(BR1Sig2, MathMax(BR2Stop2, BRLowStop2)))
    {
    //Ïðîñòî ïîäòÿãèâàåì SL
    SL = MathMax(BR1Sig2, MathMin(BR2Stop2, BRLowStop2));
    iModFlag = 1;
    }
    else
    return(0);
   if((SL - Bid)*Point > MarketInfo(Symbol(), MODE_STOPLEVEL) || SL == 0.0)
    SL = Bid + (MarketInfo(Symbol(), MODE_STOPLEVEL)+1)*Point;
   }
   if(iModFlag == 1)
   IMod(OrderTicket(), 0.0, SL);
   return(0);
  }
  }
  if(RealTotal == 0)
  {
  if(TradeType == 1)
  {
   if(TPext != 0)
   TP = Ask + TPext*Point;
   else
   TP = 0.0;
   IBuy(TP, SL);
  }
  if(TradeType == -1)
  {
   if(TPext != 0)
   TP = Bid - TPext*Point;
   else
   TP = 0.0;
   ISell(TP, SL);
  }
  }
  return(0);
 }void IMod(int OrderTicketPar, double TPPar, double SLPar)
{
 ShowIndicator("Buy", OBJ_ARROW, Yellow, SYMBOL_CHECKSIGN, 5);
 OrderModify(OrderTicketPar, 0.0, SLPar, TPPar, 0, Yellow);
}

void IBuy(double TPPar, double SLPar)
{
 ShowIndicator("Buy", OBJ_ARROW, Magenta, SYMBOL_THUMBSUP, 5);
 OrderSend(Symbol(), OP_BUY, 0.1, Ask, 3, SLPar, TPPar, "e-BrainTrend", MagicNumber, 0, Blue);
}

void ISell(double TPPar, double SLPar)
{
 ShowIndicator("Sell", OBJ_ARROW, Yellow, SYMBOL_THUMBSDOWN, 5);
 OrderSend(Symbol(), OP_SELL, 0.1, Bid, 3, SLPar, TPPar, "e-BrainTrend", MagicNumber, 0, Red);
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Èíäèêàòîð "÷åãî-òî"
//+------------------------------------------------------------------+
void ShowIndicator(string TextPr, int TypeIndic, int ColorShow, int SymbolShow, int Width)
{
  ObjectCreate(TextPr+trCount,TypeIndic,0,Time[0],Ask);
  ObjectSet(TextPr+trCount,OBJPROP_ARROWCODE,SymbolShow);
  ObjectSet(TextPr+trCount,OBJPROP_WIDTH,Width);
  ObjectSet(TextPr+trCount,OBJPROP_COLOR,ColorShow);
  ObjectSetText(TextPr+trCount,TextPr,10);
  trCount++;
}
//+------------------------------------------------------------------+